Podmienky využívania služieb adresára

I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom stránky  www.firmy.rimava.sk (ďalej len „Adresár“) je Rimava.sk, s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“ so sídlom Hlavné námestie 14, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 46 768 491 , zapísaná v Obchodnom registry Okresným súdom Banská Bystrica, vložka č. 22649/S, oddiel Sro.

Služby Adresára sú poskytované fyzickým a právnickým osobám spôsobilým na právne úkony (ďalej len “užívatelia”).  Nasledujúce obchodné podmienky záväzne upravujú spôsob a podmienky prevádzky a využívania Adresára.

 

II. Služby Adresára

Adresár poskytuje organizáciám a podnikateľským subjektom možnosť prezentácie prostredníctvom firemných záznamov v systéme Adresára.  Poskytuje hardvérovú a softvérovú podporu pre prevádzku Adresára. Obsah jednotlivých záznamov a prezentácií v Adresára vytvárajú užívatelia.

Za pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť informácií a dodržanie autorských práv poskytnutých materiáloch (najmä pri nahrávaných obrázkoch, logách, letákoch a pod.) poskytnutých užívateľom do systému Adresára  zodpovedá užívateľ. Prevádzkovateľ nekontroluje pravdivosť týchto informácií, nie je ani zodpovedný za materiály pridané užívateľom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predošlého upozornenie meniť podmienky poskytovania služieb Adresára, ako aj cenníka poplatkov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu užívateľovi odmietnuť poskytnutie služieb Adresára.

Zaradenie firmy/organizácie do Adresára môže byť podľa úrovne poskytovaných služieb bezplatné, alebo spoplatnené.

 

III. Užívatelia

Služby Adresár môžu využívať len registrovaní užívatelia vo veku nad 18 rokov. Pri registrácií je užívateľ povinný pravdivo uviesť všetky od neho požadované informácie. Tieto informácie slúžia na jednoznačnú identifikáciu užívateľa prevádzkovateľom.

V prípade uvedenia nepravdivých informácií, porušenia autorských práv, či zákonov je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť poskytovanie služieb, ako aj zrušiť užívateľský účet daného užívateľa, bez toho, aby mal užívateľ nárok na odškodnenie, alebo náhrady.

Užívateľ je povinný chrániť svoje užívateľské meno a heslo, potrebné pre prístup k službám Adresára, prevádzkovateľ Adresára nezodpovedá za škody spôsobené zneužitím prístupových údajov užívateľa tretími osobami. Pokiaľ užívateľ hodnoverným spôsobom nepreukáže opak, platí domnienka, že každý úkon, vykonaný v systéme Adresára  pod jeho užívateľským menom a heslom vykonal užívateľ, a to slobodne a vážne, s úmyslom vyvolať právne následky s ktorými je vykonanie takéhoto právneho úkonu spojené.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne a bez udania dôvodu zrušiť registráciu užívateľov resp. konkrétny záznam v Adresára pridaný užívateľom, a to najmä v prípade, že:

a) užívatelia zneužívajú služby Adresára,
b) správanie sa užívateľa a ním pridaný obsah  porušuje zákony SR, podmienky využívania služby, alebo dobré mravy
c) užívateľ nie je spôsobilí na právne úkony,
e) ak sa preukáže, že vylúčený užívateľ sa znova zaregistruje, s inými údajmi

 

IV. Ochrana údajov

Užívatelia berú na vedomie, že ich údaje vyžadované v súvislosti s používaním Adresára budú spracovávané automatickým systémom.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že údaje o užívateľoch spracúva dôverne na účely prevádzkovania Adresára.

Užívateľom poskytnuté údaje budú použité v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a štatistík užívateľa, pre overenie totožnosti užívateľa, na účely zasielania informačných materiálov od prevádzkovateľa, nebudú odovzdané tretím stranám. Užívateľ prehlasuje, že súhlasí, aby ním zadané údaje boli automaticky používané pre vyššie uvedené účely a že je oprávnený takto udelený súhlas kedykoľvek odňať.

Užívateľ okrem toho súhlasí s prijatím e-mailových, SMS a telefonických správ od prevádzkovateľa Adresára.

 

V. Zodpovednosť za škodu a záruky

Užívatelia berú na vedomie, že na základe súčasného stavu techniky nie je možné skonštruovať bezchybné počítačové programy a systémy pre automatické spracovanie údajov.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú prevádzku Adresára, za dostupnosť svojich služieb a ich bezchybnosť.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch, problémov siete internet a pripojenia do nej.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za ušlý zisk, súvisiace, nepriame a ďalšie škody.

Užívateľ berie na vedomie, že údaje a informácie o jeho osobe sú chránené s vynaložením odbornej starostlivosti, čo však nevylučuje možnosť ich zneužitia zo strany tretích subjektov.

 

VI. Prehlásenie užívateľa

Užívateľ prehlasuje, že

a) je plne spôsobilý na právne úkony,
b) si je vedomý dôsledkov svojho konania pri používaní aukcií,
c) si všeobecné obchodné podmienky pozorne prečítal, porozumel ich obsahu a bez výhrad s nimi súhlasí a bude sa nimi riadiť,
d) jeho úkony pri používaní Adresára sú považované za vykonané slobodne a vážne,
e) registráciou vstupuje do právnych vzťahov s prevádzkovateľom a ostatnými užívateľmi.

 

VII. Záverečné ustanovenia.

Pri posudzovaní obsahu jednotlivých právnych úkonov a ich výklade sú rozhodnými v prvom rade tieto všeobecné obchodné podmienky.

Vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľmi sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, bez ohľadu na miesto kde sa nachádza užívateľ alebo jeho štátnu príslušnosť, miesto pripojenia alebo umiestnenie servera Adresára.

Na riešenie prípadných sporov, vzniknutých v súvislosti s používaním Adresára je príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.

Adresár firiem a organizácii - Rimava.sk, s.r.o.
Prejsť na panel nástrojov